Workshops

Workshops

met Klank - en Kristalharmonisatie

       Dreamtime Healing Concert

       (Music & Voices channeling by Marco a.k.a. Standing Rock)

Als deelnemer zoek je je plaats rond het Kristallen Zonnemedicijnwiel, een mystiek symbool dat kan dienen als plattegrond in de zoektocht naar Waarheid.Het pad van het Zonnemedicijnwiel is een avontuur in zelfontdekking.De Klank/Kristalharmonisatie biedt jou begeleiding in het vinden van jouw eigen kracht, van jouw " Medicijn ".

De kristallen klankschalen zijn in hun eenvoudige aanwezigheid heel bijzonder. Je fysieke lichaam, je ziele lichaam en je geestelijk lichaam worden indringend geraakt, door hun unieke stream en speciale werking in hun samenspel.


Marco improviseert daarbij visionaire muziek met klanken, in harmonie met de vibraties van Kristallen. Met de trom channelt hij Oude Wijzen uit volkeren, één met Aarde en Kosmos; hierbij reis je diep de Droomtijd in, waar ook in je onderbewustzijn herinneringen en informatie kan ontvangen worden, als medicijn of richtingaanwijzere voor je pad op Aarde. 


Daarna word je uitgenodigd om terug te keren uit de diepe verbinding met de Aarde naar het bewust aanwezig zijn in het hier en nu, met liederen waarvan de teksten door Savinah gechannelde Kristalboodschappen zijn vanuit hun transformerende werking, met muziek door Marco gecomponeerd vanuit resonerende vibraties, liederen dewelke als dusdanig de ziel beroeren, aanspreken, herinneren en aansporen.

Deze bewegingen (muziek/klanken-trom/gezangen-liederen) kunnen zich gedurende deze Zonnemedicijnwielreis als golven herhalen, verdiepend, opbouwend. Kristallen zullen je in een eerste fase intentioneel verbinden met het Zonnemedicijnwiel; als deelnemer word je meteen vertegenwoordiger van één van de Lichtstralen. Daarbij aansluitend ontvang je een opbouwende persoonlijke kristalhealing.

Als deelnemer ontvang je een bijzondere kristalinfusie vanuit de Engelencirkel of Merkabahcirkel van het Zonnemedicijnwiel. Na de Klank/Kristalharmonisatie ga je verder intensief in interactie met Kristallen. Ervaringen kunnen worden gedeeld en worden toegelicht met de structuur en de inhoud van het Zonnemedicijnwiel.


Het pad van het Zonnemedicijnwiel laat geen dogma's toe, door niets of niemand. Je wordt uitgenodigd zelf Waarheid te ontdekken. Het pad van het Zonnemedicijnwiel is een reis die moed vergt, want je kent de route niet. Niet toevallig dat het jou roept, want het bevat antwoorden, op je verborgen vragen en noden, op die diepe verlangens die al zo lang aan je ziel knagen.

Het pad van het Zonnemedicijnwiel, met elke plaats op elk van de 3 cirkels, laat je eenheid en verbondenheid ervaren,

inzonderheid met de Bron.


Aanvankelijk kan je je een avonturier voelen op een avontuurlijke reis, maar door verder en dieper te durven gaan en zo elke straal van het Zonnemedicijnwiel te verkennen, in elke kleur van de regenboog, word je een Regenboogkrijger!

Een Regenboogkrijger neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven.

Een Regenboogkrijger oefent om meesterschap te bereiken, niet over anderen, maar over zichzelf en zijn of haar levensomstandigheden.

Het is een onderdeel van een groter doel, waar velen op verschillende manieren aan werken, verspreid over de hele wereld.

Wat je daarbij innerlijk ervaart, zal je uiterlijk gestalte geven. Zo word je als Regenboogkrijger een Lichtstraal, aangeraakt door innerlijke schoonheid om de wereld te laten ervaren vanuit een nieuw Licht: een lichtstraal van en naar de Kosmische Zon!!

               

Workshops

with Sound & Crystal Harmonisation

Bijkomend mogelijke specifieke doelgroepen:


De harmoniserende, relaxerende werking, brengt innerlijke beweging, een her-bronning naar nieuw evenwicht, balans.

Workshops met het Zonnemedicijnwiel zijn dan ook een vernieuwende ervaring voor wie op zoek is naar rust, naar (her)oriëntatie (persoonlijk, relationeel of professioneel),ont-moeting, herinnering..., maar laten ook evenzeer net dàt ervaren, in beweging brengen, wat men nodig heeft bij bijvoorbeeld, herstel na ziekte, burn-out, time-out, het zich niet goed in zijn vel voelen..., zowel bij volwassenen als bij jongeren.

Voor lichtwerkers en hulpverleners in de meest ruime zin, geeft het een welverdiende kristaloplading, met nieuwe energie en inspiraties!

Wanneer jij deze roep voelt, geven we graag meer toelichting over deze gezamenlijke reis!

As a participant you search your place on the Crystal Sun Medicine Wheel, a mystical symbol that can serve as a map in the search for Truth. The path of the Sun Medicine Wheel is an adventure in self-discovery. The Sound / Crystal Harmonization offers you guidance in finding your own power, or your "Medicine".

The crystal singing bowls are very special in their simple presence. Your physical body, your soul body and your spiritual body are touched by their unique stream and special effect in their interplay.

 

Marco improvises visionary music with sounds, in harmony with the vibrations of Crystals. With the drum he channels Ancient Sages from nations, one with Earth and Cosmos; hereby you travel deep into the Dreamtime, where memories and information can also be received in your subconscious mind, as Medicine or as a marker for your path on Earth.

 

Then you are invited to return from the deep connection with the Earth to being consciously present in the here and now, with songs of which the lyrics are channeled Crystal messages by Savinah from their transformative effect, with music composed by Marco from resonating vibrations, songs which as such touch, address, remind and encourage the soul.

These movements (music / sound-drum / chants-songs) can repeat themselves as waves during this Sun Medicine Wheel journey, deepening, building up. Crystals will intentionally connect you in a first phase with the Sun Medicine Wheel; as a participant you immediately become a representative of one of the Light Rays. In addition, you will receive a constructive personal crystal healing.

As a participant you will receive a special crystal infusion from the Angelic Circle or Merkabah Circle of the Sun Medicine Wheel. After the Sound / Crystal Harmonization you will continue to interact intensively with Crystals. Experiences can be shared and explained with the structure and content of the Sun Medicine Wheel.

 

The path of the Sun Medicine Wheel does not allow dogma by anything or anyone. You are invited to discover Truth for yourself. The path of the Sun Medicine Wheel is a journey that takes courage because you don't know the route. It is no coincidence that it calls you, because it contains answers, to your hidden questions and needs, to those deep desires that have been gnawing at your soul for so long.

The path of the Sun Medicine Wheel, with every location on each of the 3 circles, allows you to experience oneness and connection, especially with The Source.

 

Initially, you may feel like an adventurer on an adventurous journey, but by daring to go further and deeper and explore every ray of the Sun Medicine Wheel, in every color of the rainbow, you become a Rainbow Warrior!

A Rainbow Warrior takes full responsibility for his own life.

A Rainbow Warrior practices to attain mastery not over others, but over himself and his or her living conditions.

It is part of a greater cause that many are working on in different ways around the world.

What you experience inwardly will shape your outwardly. As a Rainbow Warrior you become a Ray of Light, touched by inner beauty to let you experience the world from a new Light: a Ray of Light from and to the Cosmic Sun !!

Additional possible specific target groups:

 

 

The harmonizing, relaxing effect, brings inner movement, a re-source to new balance, balance.

 

Workshops with the Sun Medicine Wheel are therefore an innovative experience for those looking for peace, for (re) orientation (personal, relational or professional), meeting, memory ..., but also let you experience just that, bringing in motion what one needs, for example, recovery from illness, burnout, time out, feeling unwell ..., both for adults and for young people.

For light workers and relief workers in the broadest sense, it provides a well-deserved crystal charge, with new energy and inspirations!


When you feel this call, we would like to provide more information about this joint journey!

 *

         *     *